Akredytacja medialna marki beYA, to unikatowa forma współpracy z influencerami z bookmediów podczas wydarzenia Poznańskich Targów Książki (8-10 marca 2024).

Upoważnia do otrzymania wejściówki na Poznańskie Targi Książki, pakietu gadżetów oraz zapewnia przynależność do wąskiego grona promotorów medialnych, z którymi pracownicy wydawnictwa ustalą szczegóły współpracy. Akredytacja zobowiązuje jednocześnie do wsparcia medialnego wydarzenia pod szyldem wydawnictwa beYA.

Możliwość zgłoszeń swojej kandydatury już ruszyła i będzie trwała do środy 6 marca 2024. Czekamy na Ciebie!

Szczegóły znajdziesz w REGULAMINIE:

 

Regulamin Przyznawania Akredytacji Medialnej BeYA podczas Poznańskich Targów Książki 2024

 1. Koordynatorem przyznawania Akredytacji Medialnej BeYA podczas Poznańskiech targów Książki 2024, jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 1c, tel. (32) 230 98 63, fax (32) 230 98 63 wew. 110, NIP:631-263-62-54, wpisane do KRS pod numerem 0000389545.
 2. Akredytacje przyznawane i wydawane są przedstawicielom mediów zainteresowanych uzyskiwaniem i przekazywaniem do mediów informacji z Poznańskich Targów Książki 2024, odbywających się w dniach 8-10 marca 2024 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 3. Akredytacje przyznawane są, wyłącznie osobom posiadającym zweryfikowane konto w Biurze Prasowym, które potwierdziły jego regulamin oraz do dnia 1 marca 2024 r. złożyły zamówienie akredytacji.
 4. Akredytacja nie daje prawa do jej użyczania lub przenoszenia na jakąkolwiek inna osobę.
 5. Podstawą uzyskania akredytacji jest akceptacja zamówienia akredytacyjnego dostępnego na https://helion.pl/pressroom/ Przesłanie formularza akredytacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Przedstawiciele mediów ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych w Biurze Prasowym przez siebie danych niezbędnych do uzyskania akredytacji, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.
 7. Przesłanie formularza akredytacyjnego nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Koordynator zastrzega sobie prawo wyboru i weryfikacji Przedstawicieli mediów, którzy będą mogli ubiegać się o Akredytację oraz prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
 8. O przyznaniu akredytacji Koordynator poinformuje przesyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu akredytacyjnym.
 9. Akredytację można odebrać tylko i wyłącznie osobiście, 09.03.2024 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, w pawilonie 5A, w strefie podpisów.
 1. Osoba wykonująca zadania fotoreporterskie na podstawie przyznanej akredytacji musi umieścić ją w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
 2. Osoba posiadająca akredytacje zobowiązuje się do:
 • stworzenia relacji z Poznańskich Targów Książki 2024 tj. materiałów wideo, zdjęć, grafik, i udostępnienia ich na podanym w zgłoszeniu medium,
 • opublikowania materiałów prasowych na swoim blogu lub profilu w social mediach (Facebook, Instagram, TikTok...). Udostępnione materiały powinny zawierać relację uwzględniającą obecność marki BeYA na Poznańskich Targach Książki 2024.
 • przesłania mailowo na adres beya@beya.pl w terminie do 5 dni od daty zakończenia Targów, podsumowania z udostępnionych materiałów. W sytuacji, w której Akredytowany po otrzymaniu utworu nie prześle we wskazanym terminie recenzji, Biuro Prasowe może zawiesić kolejne współprace akredytacyjne lub usunąć Przedstawiciela z Biura Prasowego.
 1. Akredytacja upoważnia do otrzymania podczas Poznańskich Targów Książki 2024 wejściówki oraz pakietu gadżetów.
 2. Akredytowani przedstawiciele mediów mogą tworzyć materiały prasowe wyłącznie w kontekście relacji z wydarzenia. Dodając materiały prasowe należy poinformować odbiorców, iż powstały one we współpracy z Koordynatorem.
 3. Przygotowane materiały powinny być poprawne pod względem merytorycznym, formalnym i językowym z należytą starannością i na poziomie wymaganym przy sporządzaniu tego rodzaju treści. Treści materiałów prasowych nie mogą naruszać praw do wizerunku uczestników wydarzenia, ani ich dóbr osobistych. Nie mogą być sprzeczne z prawem polskim, etyką, zasadami współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętymi normami moralności (np. nie mogą być niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, nie mogą zawierać treści pornograficznych i erotycznych, związanych z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt, a także nie mogą posłużyć do zniesławienia czy nawoływania do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu).
 4. Przedstawiciel, przesyłając swoje materiały na adres beya@beya.pl, wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka pod publikacją, a także na opublikowanie przesłanych materiałów w Internecie oraz wielokrotne wykorzystywanie ich w działalności Helion, w tym na stronach internetowych i w social mediach, oraz innych materiałach marketingowych przez Biuro Prasowe oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.
 5. Koordynator każdorazowo decyduje o tym, czy upubliczni materiały, przy czym nie zostaną upublicznione w szczególności takie, co do których zaistnieje podejrzenie, że Przedstawiciel nie jest ich autorem, nie spełniają wymogów określonych w pkt 14 niniejszego regulaminu.

 

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.

2. Wysyłając zgłoszenie akredytacyjne uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanej akcji jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania akredytacji– bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu udzielenia Akredytacji oraz w związku z jej realizacją;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia;
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia działań wynikających z akredytacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13. Szczegóły ochrony danych znajdują się w Polityce prywatności.